9am - 5pm

Our Opening Hours Mon.-Fri.

Call Us For Free Consultation

star

Read Our Reviews

Kreyòl

Nan Biro Avoka Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. nou réprézanté kliyan nou yo nan lwa sa yo:

Konpansasyon Travay:n

Min-m si ou ta domajé pandan wap travay sou tè oubyen sou lanmè Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. ap goumin pou fè-ou jwen benefis ou mérité-yo.

Sosyal Sékirité Dézabilité:

Gin pòsyon espesifik nan lwa sosyal sékirité-a ki dézinyé éspesyalman pou bay moun ki kalifyé yo dwa pou yo résévwa sosyal sékirité dézabilité si-yo ta vi-n andikapé.

Salè & Lè

Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. réprézanté travayè pou fè réklamasyon kont travay yo, san konté salè avèk violasyon lè

Movèz Revokasyon:

Si yo té refizé-ou yon promosyon, yo té démoté-ou oubyen revoké-ou akòz ras-ou, koulè-ou, relijyon-ou, sèx-ou, oubyen orijin nasyonal-ou, petèt ou gin yon réklamasyon ki valab anba tit VII-la oubyen éstati Florida-a chapit 760-la pou diskriminasyon.

Proteksyon Domaj Pèsonèl (PIP)Machi-n nan Florida pa gin tò

Proteksyon Domaj Pèsonèl-la, divizyon litigasyon-an nan Biro Avoka Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. réprézanté moun ki bay swen medikal épi konpayi asirans pa péyé yo pou sèvis.

Avoka-yo nan Biro Avoka Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. dédyé yo pou édé kliyan yo goumin pou dwa-yo avèk benefis-yo. Avoka-yo avèk travayè-yo palé plizyè lang tankou: Espanyòl, Kréyòl, Fransè epi Pòtigè. Nou pasé nan plizyè milyé dépozisyon, médyasyon, abritasyon, antant avèk jijman. Kité nou édé-ou jadi-a.

Rélé kounyé-a (877) 817-4127 oubyen itilizé fòm ki anba-a pou yon konsiltasyon gratis. Pa gen frè avèk dépans sèlman si-ou jwen.

Contact Form (Kreyòl)

Soumèt ka ou la a

Gade Limit Responsabilite pou paj pou Eksklizyon Detay

Zòn Pratik

Nou te ale nan dè milye de depozisyon, medyasyon, abitraj, odyans, ak esè. Kite nou ede ou jodi a.

¿Necesitas un consejo de abogados expertos?

¡Obtenga una cita hoy!

Search for what you're looking for:

At the Law Offices of Lyle B. Masnikoff and Associates, P.A., we regularly update our clients with important information. Use the buttons below to sign up for our newsletter today.

Newsletter

Sign up to our newsletter

Skip to content