Kreyòl

Nan Biro Avoka Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. nou réprézanté kliyan nou yo nan lwa sa yo:

Konpansasyon Travay:n

Min-m si ou ta domajé pandan wap travay sou tè oubyen sou lanmè Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. ap goumin pou fè-ou jwen benefis ou mérité-yo.

 

 

Sosyal Sékirité Dézabilité:

Gin pòsyon espesifik nan lwa sosyal sékirité-a ki dézinyé éspesyalman pou bay moun ki kalifyé yo dwa pou yo résévwa sosyal sékirité dézabilité si-yo ta vi-n andikapé.

 

 

Salè & Lè

Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. réprézanté travayè pou fè réklamasyon kont travay yo, san konté salè avèk violasyon lè.

 

 

Movèz Revokasyon:

Si yo té refizé-ou yon promosyon, yo té démoté-ou oubyen revoké-ou akòz ras-ou, koulè-ou, relijyon-ou, sèx-ou, oubyen orijin nasyonal-ou, petèt ou gin yon réklamasyon ki valab anba tit VII-la oubyen éstati Florida-a chapit 760-la pou diskriminasyon.

 

 

Proteksyon Domaj Pèsonèl (PIP)Machi-n nan Florida pa gin tò

Proteksyon Domaj Pèsonèl-la, divizyon litigasyon-an nan Biro Avoka Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. réprézanté moun ki bay swen medikal épi konpayi asirans pa péyé yo pou sèvis.

 

Avoka-yo nan Biro Avoka Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. dédyé yo pou édé kliyan yo goumin pou dwa-yo avèk benefis-yo. Avoka-yo avèk travayè-yo palé plizyè lang tankou: Espanyòl, Kréyòl, Fransè epi Pòtigè. Nou pasé nan plizyè milyé dépozisyon, médyasyon, abritasyon, antant avèk jijman. Kité nou édé-ou jadi-a.

Rélé kounyé-a 877-817-4127oubyen itilizé fòm ki anba-a pou yon konsiltasyon gratis. Pa gen frè avèk dépans sèlman si-ou jwen.

Listen to our program Tuesdays at 1pm

Whty 1600 am   radiovisionmedia.com       Click here to Listen to the show intro