9am - 5pm

Our Opening Hours Mon.-Fri.

Call Us For Free Consultation

star

Read Our Reviews

Español

Español

Español

Konpansasyon Travay Aksidan nan travay?

  • Domaj pèsonèl?
  • Lè siplemantè san péyé?
  • Sosyal Sékirité?
  • Konsiltasyon gratis

Nou pa chajé frè avèk dépans sèlman si-ou jwen.

CLICK TO KOUTE

Consulta Gratis:

Si ou:

Soufri domaj nan travay, Travay l siplémantè épi yo pa péyé-ou pou li, Gen yon dézabilité ki anpéché-ou travay épi ou bezwen ed sosyal sékirité.

Kontakté yon avoka! Pa éséyé réglé bagay sa yo pou kont-ou. Prosè-a konpliké épi lwa yo chanjé souvan. Biro Avoka Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A kapab édé-ou avèk réklamasyon ou-an. Nou gen plis pasé 16 éxpéryans konbiné dépi nap édé mou-n jwen jistis-yo.

Kisa ki kompasasyon travay?

Konpansasyon travay sé yon pati nan la lwa ki bay kèk protéksyon pou travayè avèk depandan yo aprè yon aksidan, domaj, maladi oubyen lamò nan travay. Sistèm konpansasyon travay-la bay konpansasyon pou periòd tan ou pakapab travay la akoz domaj nan travay, konpansasyon pou swen médikal, épi transpòtasyon pou lè ou pralé nan randévou.

Si domaj lakòz mwen pèdi jou travay, èské yap péyé-m pou jou sa yo?

Konpayi asirans ki kouvri travay-la pa oblijé péyé ou pou 7 premyé jou ou pa kapab travay yo, sèlman si domaj yo tèlman grav ou pèdi plis pasé 21 jou travay. Si-ou pa kapab retounin travay aprè 7 jou aprè yon domaj, ou kalifyé pou resevwa chèk konpansasyon travay chak 2 semèn. Si domaj lakòz ou andikapé épi ou pèdi plis pasé 21 jou travay, yon pòsyon nan konpansasyon-ou an kapab kòmansé depi premyé jou ou andikapé-a.

Konbyen kòb chèk mwen-an ap yé?

Nan anpil kès, chèk ou-a ap 66 pou san 2 tyè sou sa ou té kon-n touché chak semèn 91 jou imédyatman avan domaj/andikap la, dapré maximòm Éta-a. Si ou té travay pi piti pasé 90% pou san nan periòd 91 jou imédyatman avan aksidan-an, yap itilizé salè you lòt anployé ki té travay tout periòd 91 jou-an pou yo detèminé chèk-la. Ou pa péyé tax sou chèk konpansasyon travay.

Ki kalité trétman médikal mwen ka jwen?

Trétman médikal ki rekòmandé akoz rézilta domaj, oubyen maladi ke ou resevwa nan yon sant médikal ke konpayi asirans-la ouben travay-la aprouvé. Vizit karopratik yo kapab limite jiska 24 vizit. Operasyon, ospitalizasyon, swen dantal, préskripsyon pou remèd, braslè, béki, epi lòt ékipman médikal doktè kap trété ou-a rekòmandé.

Ki lè map resevwa premyé chèk mwen-an?

Pi bonè ou ka éspéré yo posté chèk ou-a sé (14) jou aprè travay-la vi-n konen aksidan-an, min sé sèlman si ou rapòté aksidan-an avèk travay-la.

Contact Form (spanish)

Envíe Su Caso Aquí

Consulte la página de exención de responsabilidad para conocer las exclusiones & Detalles

Areas de práctica

Hemos asistido a miles de deposiciones, mediaciones, arbitrajes, audiencias y juicios. Permítanos ayudarlo hoy.

Ponerse en contacto

Llámenos o envíenos un correo electrónico ahora para una consulta GRATUITA. ¡NO HAY TARIFAS ni COSTOS a menos que se recupere!

Èské sé mwen ki dwé péyé kèk nan dépans médikal yo?

Non. Travay-la oubyen asirans ki kouvri travay-la péyé tout koté ki té otorizé pou ba-ou swen médikal.

Èské map bezwen yon nimero sosyal sékirité pou-m fè reklamasyon bénéfis konpansasyon travay?

Non. Ou pa oblijé gen yon nimero sosyal sékirité pou resevwa bénéfis konpansasyon travay.

Èské travay-la kapab révoké mwen si mwen pa kapab travay akoz yon domaj epi map resevwa bénéfis konpansasyon travay?

La lwa nan Florida anpéché travay yo révoké moun lè yo fè réklamasyon oubyen éséyé réklamé konpasasyon travay. Min, la lwa pa oblijé travay yo pou yo kinbé pozisyon ou-a vid pou jis lè ou kapab retounin travay.

Si mwen pa kapab fè min-m travay mwen té kon-n fè avan aksidan-an, Ki sa mwen ka fè?

Konpansasyon Travay nan Florida bay travayè ki domajé sèvis re-anployman gratis pou édé travayè ki domajé yo retounin travay.

Èské mwen ka chwazi doktè mwen?

Ou kapab chwazi yon doktè nan lis doktè travay-la oubyen konpayi asirans-la bay. Si-ou alé wè yon doktè travay-la oubyen asirans-la pa aprouvé,ou kapab résponsab pou péyé bil medikal sa-yo.

Konbyen tan mwen ginyen pou-m fè yon kès konpansasyon travay?

Ou ginyen jiska 2 zan aprè dat domaj-la pou fè yon reklamasyon, oubyen dépandan ou yo gin jiska 2 zan aprè lamò-ou pou yo fè yo n reklamasyon. Min ou dwé asiré-ou ke ou rapòté domaj-la nan travay-la nan (30) jou.

Èské mwen ka resevwa bénéfis sosyal sékirité pandan map resevwa bénéfis konpansasyon travay tou?

Si-ou té domajé avan 1 janvyé 1994, épi wap resevwa bénéfis pou tan ou pèdi-yo avèk bénéfis sosyal sékirité pou retrèt, bénéfis sosyal sékirité pou retrèt-la vin primè (prémyé). Montan total pou bénéfis travay-la avèk bénéfis sosyal-a sékirité ansan-m pa ta dwé dépasé 66% (2tyè) sou sa-ou té kon-n touché chak semèn nan.

Si wap resevwa bénéfis pou tan ou pèdi épi wap resevwa bénéfis sékirité soyal pou dézabilité, pa gen diférans. Si wap resewa bénéfis chak semèn pou (dézabilité total pèmanant oubyen dézabilité total tanporè) tou dé (2) konbiné pa ta dwé dépasé 80% pousan sou sa-ou té kon-n touché chak semèn nan. Pa gen diférans si ou gen 62 zan.

Konbyen kòb lap kouté-m pou travay sou kès konpansasyon travay mwen-an?

Yon konsiltasyon avèk avoka nou yo gratis. Si nou pa jwen bénéfis pou-ou, ou pa dwé nou anyen. Si nou ginyen kès ou-a, lè sa-a nou resevwa yon pousantaj kontinjan.

¿Necesitas un consejo de abogados expertos?

¡Obtenga una cita hoy!

Criminal Defense

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Get In Touch

We're available to answer your questions 24/7.

(111) 222-3456

Search for what you're looking for:

At the Law Offices of Lyle B. Masnikoff and Associates, P.A., we regularly update our clients with important information. Use the buttons below to sign up for our newsletter today.

Newsletter

Sign up to our newsletter

Skip to content