9am - 5pm

Our Opening Hours Mon.-Fri.

Call Us For Free Consultation

star

Read Our Reviews

Kreyòl

Nan Biro Avoka Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. nou réprézanté kliyan nou yo nan lwa sa yo:

Injured man 150x150 1Konpansasyon Travay:n

Min-m si ou ta domajé pandan wap travay sou tè oubyen sou lanmè Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. ap goumin pou fè-ou jwen benefis ou mérité-yo.

lost wages attorney1Salè & Lè

Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. réprézanté travayè pou fè réklamasyon kont travay yo, san konté salè avèk violasyon lè

wrongful termination employer1Movèz Revokasyon:

Si yo té refizé-ou yon promosyon, yo té démoté-ou oubyen revoké-ou akòz ras-ou, koulè-ou, relijyon-ou, sèx-ou, oubyen orijin nasyonal-ou, petèt ou gin yon réklamasyon ki valab anba tit VII-la oubyen éstati Florida-a chapit 760-la pou diskriminasyon.

doctor personal injury protection claimProteksyon Domaj Pèsonèl (PIP)Machi-n nan Florida pa gin tò

Proteksyon Domaj Pèsonèl-la, divizyon litigasyon-an nan Biro Avoka Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. réprézanté moun ki bay swen medikal épi konpayi asirans pa péyé yo pou sèvis.

Avoka-yo nan Biro Avoka Lyle B. Masnikoff & Associates, P.A. dédyé yo pou édé kliyan yo goumin pou dwa-yo avèk benefis-yo. Avoka-yo avèk travayè-yo palé plizyè lang tankou: Espanyòl, Kréyòl, Fransè epi Pòtigè. Nou pasé nan plizyè milyé dépozisyon, médyasyon, abritasyon, antant avèk jijman. Kité nou édé-ou jadi-a.

Rélé kounyé-a (877) 817-4127 oubyen itilizé fòm ki anba-a pou yon konsiltasyon gratis. Pa gen frè avèk dépans sèlman si-ou jwen.

Konsiltasyon Gratis:

Koute Pwogram Nou Yo Madi a 1pm

Contact Form (Kreyòl)

Soumèt ka ou la a

Gade Limit Responsabilite pou paj pou Eksklizyon Detay

Zòn Pratik

Jwenn an kontak

Rele oswa voye yon imèl ba nou kounye a pou yon konsiltasyon GRATIS. Pa gen okenn frè ou koute sof si ou refè!

BBBLogo
AVsm 2018
AVsm
PeerRatedsm

Bezwen yon konsèy nan men Avoka Ekspè?

Jwenn yon Randevou Jodi a!

Search for what you're looking for:

At the Law Offices of Lyle B. Masnikoff and Associates, P.A., we regularly update our clients with important information. Use the buttons below to sign up for our newsletter today.

Newsletter

Sign up to our newsletter

Skip to content